Řízek Tomáš 湯瑪士·瑞杰可

ilustrátor, malíř a grafik

Ilustrace

TOMÁŠ ŘÍZEK

Ilustrátor, grafik, malíř a nakladatel

Pan Řízek se již téměř dvě desetiletí zabývá uměleckou a nakladatelskou činností na Tchaj-wanu – kromě jeho volné malířské tvorby zde založil nakladatelství Mi:Lù Publishing, které vydává nejen jeho knihy, ale také knihy jiných českých autorů přeložené do tradičních znaků, a rovněž spoluiniciuje překlady tchajwanské prózy do češtiny. Ilustroval desítky dětských knih a je autorem série příběhů na motivy původních obyvatel Tchaj-wanu – postupně vydává knihy o jednotlivých zdejších domorodých kmenech, což se setkává s nebývalým ohlasem. Kniha Sestřelte slunce byla například oceněna Ministerstvem kultury Tchaj-wanu a zařazena mezi 40 knih doporučených jako četba pro školáky a středoškoláky, což je jistě zcela ojedinělý úspěch, zejména pro cizince. Je jediným zahraničním autorem, jehož knihy figurují na seznamu doporučené četby pro základní školy vydávaném ministerstvem školství. Pan Řízek pořádá celou řadu výstav svých výtvarných děl a především navštěvuje školy a dětské knihovny po tchajwanských regionech, kde pořádá výtvarné workshopy pro děti, které jsou oblíbené a žádané. Jeho obrazy jsou trvale vystaveny ve vstupní hale nové budovy ministerstva kultury Tchaj-wanu. Ve své volné tvorbě se věnuje rozměrným triptychům tematicky vycházejících z místního prostředí a v drobnějších malbách propaguje Českou republiku užíváním techniky „vaječné tempery“, se kterou se v minulosti seznámil při svém osobním studiu malby kopírováním gotických madon.

V roce 2019 zahájil také pedagogickou činnost – vede ateliéry ilustrace a malby na Chinese Culture Universtiry v Tchaj-peji a spolupracuje s mnoha dalšími univerzitami a institucemi.

Nakladatelství Tomáše Řízka Mi:Lù Publishing, které má českou i tchajwanskou pobočku, zaznamenalo mimořádný úspěch – jím vydaná kniha tchajwanského autora Lo Ch´ing/a s názvem Krabička zápalek byla nominována na cenu Magnesia Litera 2021 v kategorii Litera za překladovou knihu (přel. Dušan Andrš).

Dle koncepce Tomáše Řízka bude Mi:Lù Publishing vydávat jednu českou knihu na Tchaj-wanu ročně (v roce 2021 byla vydána Erbenova Kytice, která je rovněž doporučenou četbou pro studenty na Tchaj-wanu). V roce 2022 obdržel Tomáš Řízek grant Ministerstva kultury České republiky za účelem překladu knihy I. Vyskočila Vždyť přece létat je snadné. Systematické předkládání kvalitní české literatury tchajwanskému publiku včetně citlivého uvedení s dobrou znalostí místního kontextu považujeme za zásadní přínos budování dobrého jména České republiky na Tchaj-wanu.

Cena Gratias agit byla navržena panu Tomáši Řízkovi za jeho dlouhodobé aktivity zaměřené především na tchajwanské děti a mládež soustavně zviditelňující Českou republiku a zásadním způsobem přispívající k budování dobrého jména naší země.

Ocenění „Gratias Agit“ Ministertvo zahraničních věcí ČR

 

 

Za téměř dvacet ilustrátorské práce let se Tomáš Řízek nesmazatelně zapsal k dlouhé řadě českých výtvarníků, kteří svou tvorbou vybudovali a stále udržují renomé české knihy doma i ve světě.

Na českou výtvarnou scénu vstoupil Tomáš Řízek koncem osmdesátých let, kdy veřejnosti představil své obrazy inspirované křesťanstvím, díly velkých mistrů světového umění a přírodou, studnicí všeho bytí i základní jistotou lidské existence na této planetě. Ostatně studium děl starých mistrů a takto získané dovednosti zúročil při ilustrování knih věnovaným osobnostem českého malířství a osobnostem světového malířství, které vydávalo ACME Cultural Enterprise Tainan.

Potřeba a touha malovat v jeho životě převládla relativně pozdě, až v jednadvaceti letech, kdy po absolutoriu gymnázia nastoupil do pracovního procesu. Neměl tehdy žádné oficiální výtvarné vzdělání, jen touhu malovat a kreslit. Tento handicap se snažil napravit studiem na umělecké škole, kam nebyl přijat. Neúspěch ho neodradil, ale naopak podnítil jeho umíněnou touhu. Postupně sám pronikal do tajů výtvarného umění a řemeslnou zručnost získával prostřednictvím kopírování gotických madon, které mu zajišťovaly i obživu. Jak sám uvádí, měl to štěstí, že mohl pár let chodit pravidelně s deskami v podpaží svá díla konzultovat k panu Jaroslavu Králíkovi, žákovi Emila Filly, který mu vedle zvládnutí kresby a seznámení se s jednotlivými malířskými technikami otevřel i svět grafiky a ilustrace. Vědomosti a dovednosti zde načerpané pak Tomáš Řízek zúročil ve své vlastní tvorbě, která vedle malby zahrnuje i užitou grafiku (knižní obálky pro nakladatelství Alpress, Euromedia, Práh, Baset, Dauphin, Vyšehrad, Olympia a další) a ilustrační tvorbu pro různá nakladatelství v Čechách, v Evropě, či Asii.

Počátkem devadesátých let Tomáš Řízek rozšířil svůj tvůrčí zájem o ilustrační tvorbu, která pak v druhé polovině devadesátých let v jeho díle převládla a nakonec zcela upozadila i jeho volnou malířkou tvorbu. Až poznání kultury Asie a autorovy cesty po Číně a Taiwanu ho natolik uchvátily a oslovily, že se opět vrátil k malbě obrazů. Na rozdíl od umírněné barevnosti v kontrastu s velkými bílými plochami, které dominují jeho malířské tvorbě počátku devadesátých let, obrazům posledních dvou-tří let vládne pestrá, živá, zářivá barevnost tak typická pro asijské kultury. Inspiraci pak autor nachází v exotice historie a tradic Orientu. Dalo by se říci, že tyto obrazy svou barevností a lyričností volně navazují na ilustrace k pohádkám a bájím zemí Asie.

Listuji-li knihami, které ilustroval Tomáš Řízek, a je jich již více než padesát, udivuje mne jeho žánrová šíře, která jakoby mapovala historii české ilustrace v průběhu 20.století a její snahu o řešení základního problému, jak nejlépe a nejúčinněji působit na výchovu dítěte v oblasti rozumové i citové, jak mu výtvarně přitažlivě zprostředkovat výsledky vědění a poznání, jak se přiblížit jeho psychice.

Ilustrace se v jeho osobní interpretaci literárního díla opět stává prostředkem poznání světa jako celku, v jeho dynamice a vzájemných vztazích, ruší hranici mezi skutečností a fantazií. Vedle popisných scén v oblasti vědecké a naučné, kde klade důraz na detail a odpovídající reálie, upřednostňuje u pohádkové literatury náznaky, ozvláštněné detaily, symboly umocněné emocionálním působením barvy navozující danou atmosféru s ohledem na schopnosti dětské vnímavosti.

Ilustrátorskou dráhu Tomáše Řízka nastartovala encyklopedie pro děti, kterou mu nabídlo nakladatelství Fragment a po ní následovaly další „naučné“ tituly pro děti (Říkám to správně?, Průkopníci vědy a techniky v Českých zemích, Auta, Lokomotivy, Osobnosti ducha českých dějin, Legendy kriminalistiky, Hvězdy českého filmu II., Hvězdy českého filmu III., Literatura v kostce,Letadla, Lodě, Stroje, Slavní lékaři). Poslední jmenovaný titul vyšel i v Číně.

Vedle ilustrací přibližujících dětem svět vědy, techniky, umění, filmu dostal Tomáš Řízek v druhé polovině devadesátých let možnost ilustrovat legendy a pohádky. Nejprve to byly tituly z evropské historie (Tajemný cizinec, Keltské mýty a báje, Soumrak a prsten), ke kterým postupně přibývaly další pohádky a báje mimoevropských zemí (Báje orientu, Legendy a báje staré Arábie, Pět indonéských pohádek). Na ně pak navazují knihy přibližující českou historii (Kutnohorské legendy) a pověsti z pražského židovského města (Utajená svatba, Golem prochází Prahou). Odtud pak už byl jen krůček ke klasickým pohádkám např. Alibaba a čtyřicet loupežníků nebo Pohádek bratří Grimmů, které vyšly i převyprávěné Vladimírem Hulpachem v řadě úprav (Z pohádky do pohádky, Vykutálené pohádky, Zámecké pohádky, Pohádky o zvířátkách, Pohádky bylo nebylo, Nejpohádkovější pohádky, Nebeské a pekelné pohádky, Kouzelné pohádky, Čarodějné pohádky, či pohádky). Z českých klasických pohádek to byl Karel Jaromír Erben a další (Zlatovláska, O Popelce, O třech přadlenách a jiné pohádky).

Zdaleka ne posledním žánrem, o který se začal Tomáš Řízek více zajímat, je příběh s dětským hrdinou, hrdinou, který je vrstevníkem a kamarádem dětí a který s humorem řeší i zdánlivě velké problémy. Do této kategorie patří ilustrace ke knize Eliáš a babička z vajíčka, O Kačence a tlustém dědečkovi a i jeho dosud nejúspěšnější kniha Ema a kouzelná kniha, za kterou získal společně s autorkou textu Petrou Braunovou 1. místo Cenu dětí, 1. místo Cenu knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP a 1. místo mezi 20 nečtenějšími knihami v České republice.

Jednou z posledních knih, které Tomáš Řízek vypravil svými ilustracemi je encyklopedie Český rok od jara do zimy, která nejen dětem přibližuje lidové zvyky a obyčeje, jež provázely životy našich předků a jsou nedílnou součástí naší duchovní kultury. Některé byť v pozměněné formě provází náš život stále, s jinými se pak setkáváme při různých příležitostech pouze v lidových skanzenech a mnozí návštěvníci neví, proč vznikly a co symbolizují. Kniha získala Zlatou stuhu a získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství a literární cenu "Knihopábitel 2010 - Cenu za nejlepší knihy roku pro mládež".

Mrzí mne, že mnohé z výše citovaných knih, které Tomáš Řízek ilustroval, nebyla určena českému čtenáři, ale byla realizována pro zahraniční vydavatele, jako např. švýcarský Bohem Press (Paris, Berlin, do řady Giramondo), Taiwanský GrimmPress. (Alibaba a čtyřicet loupežníků), a ACME Cultural Enterprise Ltd. (Schubert, Chopin, Věrný pes Baker, Van Gogh, Gauguin, Picasso). Knihy pro tato nakladatelství byly vydány ještě v Koreji (Alibaba a čtyřicet loupežníků, Paříž, Berlín) a v Turecku (Alibaba a čtyřicet loupežníků). Knížky z řady Giramondo pak vyšly v Norsku a Holandsku. Ostatně již knížky pro Aventinum a Brio vycházely v koedici s francouzským nakladatelstvím Gründ, nebo německým Artia Verlag. Především tituly přibližující životní osudy a tvorbu velikánů světové kultury, by byly významným obohacením české knižní produkce, hlavně nyní, kdy zjišťujeme alarmující absenci vzdělanosti u mladé generace, protože prostřednictvím Řízkových ilustrací doplněných jednoduchým textem se malým dětem dostanou základní informace o osobnostech, které utvářely historii evropské kultury.

Stávající tvorba Tomáše Řízka si již získala svá ocenění nejen od dětí, kterého si autor velmi váží a jejichž instinkt je někdy důležitější než názor dospělých, ale i od odborné veřejnosti. Ostatně to, že byl opakovaně osloven zahraničními vydavateli, je svým způsobem také ocenění jeho tvůrčí práce. Navíc knihy řady Giramondo, na které se podíleli ilustrátoři z celé Evropy a pro kterou Tomáš Řízek ilustroval Paříž a Berlín, získaly v Itálii v roce 2002 cenu Premio di Alpe Appuane za nejkrásnější dětskou sérii a o rok později ještě Andersenovu cenu.

Tomáš Řízek byl také přijat za člena Klubu ilustrátorů dětské knihy, který sdružuje špičkové české ilustrátory a jehož cílem je pečovat o udržení kvality ilustrací a výtvarné podoby dětské knihy, která je v posledních desetiletích ohrožovaná různými médii, jejichž konzumace je pohodlnější a méně náročná než četba. Důležitost etického sdělení a smysl dobré četby však nelze nahrazovat sebechytřeji zkrácenými texty, které nemohou suplovat umělecké dílo. Ilustrace v dětské knize je často prvním setkáním dítěte s výtvarným uměním, vlastně takovou první pomyslnou vstupenkou do galerie. Ostatně kultura, v současném čase všude se přelévající uniformní civilizace, se stává jediným rozlišovacím znakem společenství lidí.

Podstatné je, že přes veškerá úskalí stále zůstává dětská kniha živým organizmem, který se neustále mění a vyvíjí spolu s rozvojem výtvarných forem, ale i v konfrontaci s proměňujícími se potřebami doby.

Hana Nováková,
červenec 2011

Chopin

Chopin

ACME Cultural Co. Ltd ., Tainan 2006

 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura
 • - miniatura

© 2010 Tomáš Řízek, mobil + 420 602 27 26 77, e-mail: info@rizek-tomas.cz | Foto © Pavel Novák, Foto © Tomáš Řízek, archiv Tomáše Řízka

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Rizek-Tomas.cz je bez předchozího souhlasu Tomáše Řízka zakázáno.
Any publication or distribution of the content of Rizek-Tomas.cz site without prior approval of Tomas Rizek is prohibited.